Srdce/Heart

Takže sľúbené sa stalo skutočnosťou, rozhodla som sa zriadiť samostanú rubriku pre výtvory, ktoré páchajú moji žiaci zo ZUŠ Ľ.Rajtera. Prvý post ste mali možnosť vidieť tu. Dole výber z dokresľovaných monotypii (hádam to správne skloňujem?) na tému “Srdce” ešte zo začiatku tohto školského roka.

Finally promise turns to truth, I decide to create special category, promoting works of my students from Basic art school here in Bratislava. First post with these theme you can see here. Below selection of painted monotypes from the beginning of these school year. Topic: “Heart”.