Building on a heritage

Takto si predstavujem súčasnú slovenskú úžitkovú keramiku: nadviazanie na tradičné remeselné techniky, použitie lokálnych zdrojov hliny, všetko s rešpektom k tradícii a funkcii, ale zároveň aktualizované smerom k dnešnému spotrebiteľovi (hádam sa k tomu niekdy dopracujem aj ja!!!,-). Minulý rok sa o toto všetko (podľa mňa veľmi úspešne) pokúsili tri diplomantky z STU na výstave, ktorej témou bolo oživenie tradície slovenskej keramiky v dnešnej kuchyni. Tlačovú správu k výstave s názvom Bufet 1936 si môžete prečítať tu. Obrázky zo všetkých troch projektov sú nižšie (pre identifikáciu autorky nabehnúť kurzorom na obrázok). Podobne smeruje aj projekt Modranska, ktorý nadväzuje na tradíciu modranskej a habánskej keramiky. Verím, že obrázky uverejním čoskoro.

This is how contemporary slovak household ceramic supposed to be: continuously estabilished on traditional craft techniques, using local sources of clays, all together with respect to tradition and function, simultaneously refreshed directly to modern client (hopefully I reach this someday!!!,-). Last year three students from STU Bratislava try to achieve all of this (and I think very successfully). Topic of their exhibition named Bufet 1936 was how to renew tradition of slovak ceramic in nowadays kitchen. Pics from all three projects are bellow. Similarly directed is project Modranska, which works with traditional heritage of ceramic from Modra and Hutterite ceramic. Pics from this projects are coming soon, I hope.